ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Тук ще откриете често задаваните въпроси от нашите клиенти, а ако имате специфичен въпрос, се свържете с нас за БЕЗПЛАТНА консултация.

Защо да избера кредитен консултант?

Отговорът на този въпрос има няколко аспекта.

І.  „Спестявате пари, много пари“.

  • С помощта на вашия кредитен консултант / Кредитен Център Брейн Сторм /, може да постигнете по-добри лихвени нива, което да рефлектира пряко върхо общата сума на лихвите за цилия период на кредита. Например при кредит от 100 000 евро за 30 години, разлика от 0,2% ще ви спести над 7 500 лв. лихви за целия период, което е съществена сума.
  • При правилна оптимизация на срока на кредита, разликите са още по-съществени. Ако за кредит от 100 000 евро при лихва 3% изберете и разбира се можете да си позволите срок от 25г. вместо 30г. /разликата във вноската не е толкова съществена – около 100 лв./, то само от това ще спестите над 18 000 лв. от лихви за целия период, което би имало много сериозен финансов ефект за вас. Ако можете да плащате с още окол 150 лв. на месец повече, то можете да си намалите срока на кредита на 20г., и тогава ще спестите над 35 000 лв. от лихви за целия период.
  • Няма да се спираме подробно на останалите неща от които можете да спестите пари, тъй като на фона на първите две те са като цяло несъществени, но ще споменем, че с помощта на вашия кредитен консултант / Кредитен Център Брейн Сторм / можете да оптимизирате по-добре разходи свързани с разглеждане и отпускане на кредита, такси за изготвяне на пазарната оценка, нотариални такси за ипотеката при рефинансиране, застраховка имот и живот.

ІІ. „Спестявате време“.

Спестявате много време свързано с проучване и сравняване на условията, които предлагат различните банки, от комуникация с отделнике банки, ходене на място, попълване на документи и т.н. Кредитния консултант ще свърши тази работа вместо вас, като накрая ще обобщи резултати от получените няколко оферти, ще направи обстоен анализ и заедно с вас ще изберете най-подходящата.

ІІІ. Получавате избор.

Вашият кредитен консултант в лицето на Кредитен Център Брейн Сторм, ще съдейства да получите няколко оферти от най-добрите възможности, които предлага пазара, за да може да направите правилния избор за вас.

  • „УСЛУГАТА Е БЕЗПЛАТНА! Кредитния консултант получава комисионата за свършената работа от Банката партньор, поради което услугата за вас е напълно безплатна.
Какъв погасителен план да избера - анюитетни вноски или намаляващи вноски?

В общия случай, банките предлагат два вида погасителни планове – с анюитетни вноски (известни още и като равни месечни вноски/ и с намаляващи вноски /известни още като равни вноски по главницата).

Анюитетните вноски са равни вноски /лихва+главница/ през целия срок на кредита. Намаляващите вноски, видно и от името им, са по-високи в началото на срока на кредита и постепенно намаляват.

При равни други условия /сума на кредита, лихвен процент и срок/, намаляващите вноски са по-изгодни, от гледна точка на платените лихви за целия период, но пък те са по-високи като месецна сума в началото на периода в сравнение с анюитетните.

Всичко зависи от това, каква месечна сума можете да плащате. Ако можете да си позволите по-висока месечна сума, ще спестите и повече средства в дългосрочен план.

Този важен избор, можете да направите именно с помощта на кредитния си консултант.

Обърнете се към нас за съдействие.

Какъв срок на кредита да избера - по-дълъг или по-къс?

Отговорът на този въпрос е строго специфичен. Най-важното тук е отново каква месечна вноска кредитополучатетя може да си позволи, така че да може комфортно да погасява кредита и да има известен буфер, т.е. да не е „на ръба“ на възможностите си.

Разбира се винаги по-късия период на кредита е по-изгоден от гледна точка на общо платените лихви за целия период на кредита, но по-късия срок означава и по-високи месечни вноски.

Колко e важно да не допускам просрочия по кредитите си?

Най-краткият отговор на този въпрос е „много е важно“. Всако просрочие рефлектира върху вашата кредитна история, като тази информация се отразява директно в Централния Кредитен Регистър на БНБ /ЦКР/, което в последствие може да се отрази и върху бъдещите ви възможности да получите нови кредити.

За това, нашата препоръка е да обслужвате кредитите си без никакви закъснения /дори и 1-5 дни/. Осигурявайте по вашата сметка сумата за месечната вноска няколко дни преди датата на падежа.

Ако все пак имате някакви затруднения /загубили сте работа, здравословни проблеми …/ и очаквате проблеми с обслужването на дълга, то препоръчваме незабавно да се обърнете към обслужващата банка и да коментирате предоговаряне на кредита при облекчени условия за определен период, през който ще можете да стабилизирате доходите си и да се върнете към нормалното обслужване на кредитите си.

Вашият кредитен консултант (Кредитен Център Брейн Сторм) ще ви посъветва във всяка затруднена ситуация.

Имам лошо ЦКР. Какво да правя?

Има една популярна фраза – „Времето лекува“. Кредитната ви история се пази за 5 години назад. Ако в момента имате сериозни просрочия, трябва максимално бързо да предприемете действия да излезете от ситуацията, да стабилизирате плащанията, да обедините задължения, да оптимизирате месечните вноски и т.н., така че да започнете „на чисто“ и да започнете да изчиствате кредитната си история. Това разбира се не е никак лесна задача, но с помощта на вашия кредитен консултант / Кредитен Център Брейн Сторм /, може да предприемете правилните действия.

Ако имате проблем, обърнете се към нас за седействие.

Какво е ГПР (Годишен Процент на Разходите)?
Годишния процент на розходите е индикатор за цената на финансиране, който включва в себе си освен лихвата и всички такси, комисионни, застраховки и други разходи по кредита. Този индикатор е най-удачно да бъде използван при сравнение на два идентични финансови продукта / кредита от колкото да се сравнява само лихвения процент. Възможно е една оферта да бъде с по-ниска лихва от друга, но други фактори да я оскъпят, респективно тя да бъде по-неизгодна от друга, която е с малко по-висока лихва.

Информацията за ГПР е включена във всяка една оферта.

Кога да използвам ГПР за сравнение? ГПР се използва за сравнение само при идентични продукти, например два потребителски кредита, два ипотечни кредита, два овърдрафт кредита, две кредитни карти, два оборотни кредита, два инвестиционни кредита.

Но дали ГПР еднозначно показва, коя е най-изгодната оферта за нас? Отговорът е не винаги. Важен показател за сравнение е и общата сума на лихвите за целия период на кредита. При аналогични параметри /размер на кредита, лихви и такси/, но при различен срок, по-дългосрочния кредит винаги е с по-ниско ГПР. От тази гледна точка, може да ви се стори по-изгоден като процент, но от друга, при по-дългосрочния кредит, ще платите повече лихви за целия период.

Възможно е да се наложи да сравнявате кредитни продукти при които при едната оферта има включена застраховка, другата е без застраховка, лихвите и таксите по двете оферти са различни и т.н.

Именно поради тази комплексност на нещата, е добре да се обърнете към кредитен консултант, който да ви помогне в морето от информация, за да прецените, коя е най-изгодната оферта за вас. На разположение сме, да ви бъдем полезни.

Данъчни облекчения при ползването на ипотечен кредит?
Всяко младо семейство може да се възползва от възможността за данъчни облекчения при ползването на ипотечен кредит. Условията за ползване на облекченията са следните:

  • Да имате сключен граждански брак
  • Поне единият от двамата съпрузи да е на възраст под 35 години /към датата на сключване на договора за ипотечен кредит/
  • Закупения с ипотечния кредит недвижим имот да бъде първо жилище и за двамата съпрузи

Ако вашето семейоство отговаря на тези условия, можете да си приспаднете от данъчната основа всички лихви по ипотечния кредит платени през съответната година.

Облекчението важи само за първите 100 000 лв. главница от кредита, т.е. ако кредита ви е 150 000 лв., ще можете да ползвате облекчения за лихвите върху първите 100 000 лв. главница или докато намалите кредита си до 50 000 лв.

За целта е необходимо да подадете данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Прилага се и документ, издаден от банката, който удостоверява размера на направените през годината лихвени плащания, както и писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година (то се отпуска само на един от двамата).

Предсрочно погасяване на ипотечен кредит? Кога мога да погасявам и изгодно ли е това?
Най-простият отговор на тези въпроси е – колкото по-бързо погасите кредитите си, толкова по-добре.

Добре е преди да започнете да правите предсрочни погасявания по вашите кредити, да отделите една сума с равностойност на 6 пъти месечния семеен доход. Така, при непредвидени обстоятелства, ще можете да ползвате тази сума и да продължите да изплащате редовно кредитите си, както и за месечните ви семейни разходи, докато се стабилизира ситуацията.

Най-удачно е да започнете да погасявате най-скъпите си кредити, тъй като така ще спестите най-много средства от лихви.

Възможен сценарии е и да започнете да погасявате предсрочно някой от краткосрочните си кредити, за да може да бързо да ви падне общата месечна вноска по всички кредити.

За да направите най-добрия за вас разчет, кое е най-изгодно за вас, кога и как да погасявата предсрочно, можете да се обърнете към нас за безплатен съвет.

Необходимо ли е да сключвам застраховка живот по ипотечния си кредит?
При повечето банки имате възможност за избор дали да сключите застраховка живот или не. Най-важното при вземането на това решение е да сте наясно с рисковете, които носи несключването на застраховка живот и че ако се случи най-лошото, а именно смърт на кредитополучателя, то неговите наследници ще продължат да изплащат кредита ако такава застраховка не е сключена. В противен случай, тъй като застраховката е сключена в полза на Банката, застрахователя превежда сумата необходима за пълно погасяване на кредита.

Винаги препоръчваме сключването на такава застраховка, особено когато сумата на кредита е по-висока и срока е по-дълъг. Годишните разходи по застраховката живот не са малки (може да надвишат 1 000 лв. годишно), но тя покрива сериозен риск, който не бива да бъде пренебрегван.

И все пак това е ваш личен избор.

Необходимо ли е да сключвам застраховка имот по ипотечния си кредит?
Да, това е задължително условие. Застраховката е необходима, за да покрие рисковете от евентуално погиване на имота и защитава както банката така и вас, в случай че нещо се случи с жилището.

Този разход не е сериозно перо (от порядъка на 150-250 лв. годишно), но следва да бъде предвиден в годишния ви бюджет. При някои банки, тази застраховка се покрива от самата институция.

Запишете се за нашия бюлетин

Съгласен съм, че предоставените на Кредитен Център Брейн Сторм лични данни трябва да се използват и обработват само за нуждите на кредитиране и оценка на кредитния риск във връзка с процеса на кредитно посредничество.